Umowa licencyjna użytkownika oprogramowania internetowego PokerStars, PokerStars Casino, BetStars i Full Tilt

Pobierz umowę licencyjną dla użytkownikówr

Przed rozpoczęciem korzystania z usług lub produktów PokerStars, PokerStars Casino, BetStars i Full Tilt użytkownik (dalej zwany „Użytkownikiem”) zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi postanowieniami niniejszej umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania (dalej zwanej „Umową”). Umowa stanowi prawnie wiążące porozumienie pomiędzy Użytkownikiem, firmą TSG Interactive Gaming Europe Limited (określaną dalej jako „TSG”) i Stars Mobile Limited („Stars Mobile”).

TSG to firma zarejestrowana na Malcie (C54266) pod adresem Villa Seminia, 8, Sir Temi Zammit Avenue, Ta’ Xbiex XBX1011 Malta i licencjonowana przez Malta Gaming Authority (CL3/795/2011) i na tej podstawie oferująca gry na prawdziwe pieniądze („Gry na pieniądze”) poprzez strony internetowe dostępne pod adresami: www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.betstars.eu i www.fulltilt.eu („Serwisy”). Reguluje to licencja nr MGA/B2C/213/2011. Zasady udziału Użytkowników w Grach na pieniądze znajdują się poniżej.

Stars Mobile oferuje Użytkownikom Serwisów gry „na wirtualne pieniądze” / „darmowe” („Gry na wirtualne pieniądze”). Korzystanie z Gier na wirtualne pieniądze regulują osobne przepisy.

Poprzez przystąpienie do niniejszej Umowy Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że PokerStars, BetStars, PokerStars Casino i Full Tilt to marki będące w posiadaniu i pod kontrolą grupy firm znanej jako „The Stars Group”. W związku z tym, gdy kontekst na to pozwala, zastosowanie terminu „Grupa” oznacza TSG wraz z podmiotami zależnymi i podmiotami należącymi do spółki holdingowej TSG oraz dowolnymi przedsiębiorstwami zależnymi od takiej spółki holdingowej i wszelkimi firmami stowarzyszonymi z The Stars Group. Odniesienia do „Firmy odnoszą się zbiorczo do TSG i The Stars Group.

Użytkownik powinien też zapoznać się z zasadami ochrony prywatności, zasadami stosowania plików cookie, zasadami Gier na wirtualne pieniądze, zasadami pokera, zasadami gier, sekcjami FAQ, zasadami zakładów bukmacherskich, zasadami realizacji transakcji finansowych i walutowych, a także regulaminem Stars Rewards, które stanowią uzupełnienie postanowień niniejszej Umowy, a także z innymi publikowanymi od czasu do czasu na stronach Serwisów warunkami, zasadami i regulaminami odnoszącymi się do produktów i promocji oferowanych przez Serwisy, które również stanowią uzupełnienie postanowień niniejszej Umowy wraz z innymi zasadami, o których Użytkownik może być w razie potrzeby informowany.

Zaznaczenie i zatwierdzenie podczas procesu instalacji oprogramowania opcji „Wyrażam zgodę” oraz korzystanie z Oprogramowania (zgodnie z zamieszczoną poniżej definicją) oznacza przyjęcie warunków określonych w niniejszej Umowie, zasadach ochrony prywatności, zasadach stosowania plików cookie, zasadach Gier na wirtualne pieniądze, zasadach pokera, zasadach gier, sekcjach FAQ, zasadach zakładów bukmacherskich oraz zasadach realizacji transakcji finansowych i walutowych, które mogą być okresowo aktualizowane lub modyfikowane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Dla celów niniejszej Umowy definicja terminu „Oprogramowanie” obejmuje każdy program udostępniany Użytkownikowi przez Firmę, bez względu na rodzaj medium oraz to, czy program jest pobierany przez Użytkownika na jego Urządzenie, czy też nie. A zatem „Oprogramowanie” obejmuje program The Stars Group, który można pobrać na komputer osobisty lub laptop („PC”) ze stron: www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.betstars.eu i www.fulltilt.eu; program udostępniany z poziomu stron: www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.betstars.eu i www.fulltilt.eu; a także aplikację mobilną The Stars Group do pobrania lub udostępnianą Użytkownikowi końcowemu na jego urządzeniu (a w szczególności na telefonie komórkowym, palmtopie, tablecie czy dowolnym innym rodzaju urządzenia przenośnego już istniejącym lub mogącym powstać w przyszłości) („Urządzenie”) oraz każde Oprogramowanie pomocnicze (czy to umieszczane na stronie czy na serwerze/klienckie). 

The Stars Group może oferować Gry (zgodnie z definicją z punktu 1.1) pod własną marką oraz na podstawie licencji udzielonej The Stars Group przez zewnętrznego właściciela („Zewnętrzni dostawcy”).

1. UDZIELENIE LICENCJI / WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.1

Na warunkach zawartych w niniejszej Umowie The Stars Group udziela Użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego, indywidualnego, niezbywalnego, niepodlegającego sublicencjonowaniu i odwoływalnego prawa do instalacji i korzystania z Oprogramowania na PC lub Urządzeniu na potrzeby dostępu do serwerów The Stars Group oraz brania udziału w dostępnych Grach na pieniądze, takich jak poker, gry karciane czy zakłady bukmacherskie o ustalonych kursach, oraz Grach na wirtualne pieniądze („Gry”) (Oprogramowanie i Gry zwane są łącznie „Usługami”).

1.2

Stars Group udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie do użytku prywatnego. Usługi nie są przeznaczone dla (I) osób poniżej 18 roku życia; (II) osób niepełnoletnich na mocy przepisów w lokalnej jurysdykcji; a także (III) osób łączących się z Serwisami z krajów, w których jest to prawnie zabronione. The Stars Group nie ma możliwości sprawdzania legalności Usług w każdej jurysdykcji, zatem weryfikacja sytuacji prawnej i sprawdzenie, czy korzystanie z Usług jest legalne w danym regionie, pozostaje obowiązkiem Użytkownika.

1.3

Firma zastrzega sobie prawo do zażądania od Użytkownika w dowolnym momencie okazania dokumentu potwierdzającego jego wiek w celu sprawdzenia, czy z Usług nie korzystają osoby niepełnoletnie. Firma zastrzega sobie również prawo do zawieszenia lub likwidacji konta Użytkownika i zablokowania mu, czasowo lub na stałe, dostępu do Usług, jeśli odpowiedni dokument potwierdzający wiek nie zostanie dostarczony lub Firma poweźmie podejrzenie, że Użytkownik jest niepełnoletni.

1.4

W celu zweryfikowania tożsamości, wieku i/lub źródła pochodzenia środków Użytkownika oraz spełnienia zobowiązań prawnych Firmy może ona sporadycznie wymagać dostarczenia jego danych osobowych i/lub dokumentów (takich jak kopia paszportu, potwierdzenie adresu zamieszkania czy dane metod płatności). Informacje na temat sposobów wykorzystania danych osobowych znajdują się w zasadach ochrony prywatności.

1.5

The Stars Group, Grupa powiązanych z The Stars Group firm oraz licencjodawcy The Stars Group (w tym Zewnętrzni dostawcy) są jedynymi posiadaczami praw do Oprogramowania i jego kodu, struktury i organizacji, w tym praw autorskich, tajemnic handlowych, praw własności intelektualnej oraz innych praw. Nie zezwala się – w granicach wytyczonych przez obowiązujące przepisy – na:

 1. kopiowanie, dystrybuowanie, publikowanie, programowanie zwrotne, dekompilację, dezasemblację, modyfikację ani tłumaczenie Oprogramowania, ani też podejmowanie jakichkolwiek prób dostępu do kodu źródłowego Oprogramowania w celu stworzenia pochodnych produktów na jego podstawie lub w jakimkolwiek innym celu;
 2. sprzedawanie, przekazywanie, udzielanie sublicencji, przenoszenie, dystrybuowanie ani dzierżawienie Oprogramowania;
 3. udostępnianie Oprogramowania osobom trzecim poprzez sieć komputerową lub w jakikolwiek inny sposób;
 4. eksportowanie Oprogramowania do innego kraju (zarówno w formie fizycznej, jak i elektronicznej);
 5. korzystanie z Oprogramowania w sposób zabroniony przez odpowiednie przepisy ustawowe i wykonawcze.

Każdy z wymienionych powyżej przypadków traktowany będzie jako „Nielegalne wykorzystanie”.

Stars Group, Grupa powiązanych ze Stars Group firm oraz licencjodawcy Stars Social (wraz z Zewnętrznymi Dostawcami) zastrzegają sobie wszelkie prawa wyrażone bezpośrednio lub dorozumiane, które nie są wyraźnie przekazane Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy, i zachowują wszelkie prawa, tytuły i korzyści powiązane z Oprogramowaniem.

Użytkownik oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty lub wydatki spowodowane przez Nielegalne wykorzystanie przez niego Oprogramowania. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania The Stars Group o każdym wiadomym sobie przypadku Nielegalnego wykorzystania Oprogramowania przez dowolną osobę oraz do udzielenia The Stars Group uzasadnionej pomocy w przeprowadzeniu dochodzenia w świetle dostarczonych przez Użytkownika informacji w tym zakresie.

1.6

Nazwy „PokerStars”, „BetStars”, „Full Tilt” i „PokerStars Casino”, nazwy domen „pokerstars.eu”, „pokerstarscasino.eu”, „betstars.eu” i „fulltilt.eu”, a także dowolne inne znaki handlowe, firmowe, nazwy firmowe i nazwy domen używane okresowo przez The Stars Group w Serwisach i Oprogramowaniu (zwane dalej „Znakami handlowymi”) są zastrzeżonymi znakami handlowymi, firmowymi, nazwami firmowymi i nazwami domen The Stars Group lub Grupy powiązanych z The Stars Group firm i licencjodawców (w tym Zewnętrznych dostawców), a podmioty te zastrzegają sobie wszelkie prawa do tych Znaków handlowych. Ponadto cała zawartość stron i Serwisów, w tym między innymi Oprogramowanie, ilustracje, obrazki, elementy graficzne, zdjęcia, animacje, filmy, muzyka, dźwięki i teksty (zwane dalej „Zawartością Serwisu”), jest własnością The Stars Group lub Grupy powiązanych z The Stars Group firm i licencjodawców (w tym Zewnętrznych dostawców), i jest chroniona prawem autorskim oraz prawami własności intelektualnej lub innymi przepisami prawa. Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przez korzystanie z Usług oraz Serwisów nie zyskuje żadnych praw do Zawartości Serwisu i/lub Znaków handlowych ani ich części. W żadnych okolicznościach nie ma on prawa do wykorzystania Zawartości Serwisu ani Znaków handlowych bez uprzedniej pisemnej zgody The Stars Group.

Ponadto Użytkownik zgadza się nie czynić niczego, co naruszałoby (realnie lub potencjalnie) prawa, w tym prawa własności intelektualnej, posiadane przez The Stars Group, Grupę powiązanych z The Stars Group firm i licencjodawców (w tym Zewnętrznych dostawców) do Oprogramowania, Znaków handlowych lub Zawartości Serwisu. Użytkownik nie będzie też robić niczego, co mogłoby zaszkodzić wizerunkowi lub reputacji The Stars Group, Grupy powiązanych z The Stars Group firm, pracowników, dyrektorów, urzędników i konsultantów Firmy.

1.7

Użytkownik zapewnia, że żadne nazwy ani obrazy używane przez niego w ramach Serwisów lub Usług (na przykład nazwa użytkownika i awatar) nie naruszają praw własności intelektualnej, prywatności ani innych praw osób trzecich. Użytkownik niniejszym udziela The Stars Group oraz Grupie powiązanych z The Stars Group firm ważnej na całym świecie nieodwołalnej, zbywalnej, wolnej od opłat, podlegającej sublicencjonowaniu licencji na używanie takich nazw i obrazów w dowolnym celu związanym z Serwisami lub Usługami, z zastrzeżeniem warunków określonych w zasadach ochrony prywatności.

2. BRAK GWARANCJI

2.1

Firma zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi, bezpośrednich lub dorozumianych, w związku z udostępnianymi Użytkownikowi jako gotowy produkt (w stanie „AS IS”) Usługami i nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń w zakresie ich jakości, przydatności do określonego celu, kompletności lub dokładności.

2.2

Niezależnie od dążeń firmy do zapewnienia Użytkownikowi usług o najwyższej jakości i bezpieczeństwie firma nie gwarantuje, że Usługi będą dostarczane w sposób niezakłócony, nieprzerwany i terminowy, będą wolne od błędów, ani że usterki zostaną usunięte, a Oprogramowanie i Serwisy wolne od wirusów, wad lub innych skaz.

2.3

The Stars Group zastrzega sobie prawo do zawieszania, przerywania, modyfikacji, usuwania lub dodawania Usług według własnego uznania ze skutkiem natychmiastowym i bez obowiązku powiadomienia o tym Użytkowników, kiedy uzna to za konieczne, w tym (na przykład) po uzyskaniu informacji, że Użytkownik zawarł umowę o dobrowolnym wykluczeniu z gier w jakimkolwiek serwisie hazardowym, lub z powodu zarządzania Oprogramowaniem, jego konserwacji lub aktualizacji, i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikłe z dowolnych decyzji pojętych przez The Stars Group w tym zakresie.

3. KOMPETENCJE

The Stars Group ma prawo do otwierania, utrzymywania i zamykania kont Użytkowników w Serwisach. Decyzja kierownictwa The Stars Group w dowolnej materii dotyczącej konta Użytkownika, korzystania z Usług bądź rozstrzygania sporów jest ostateczna i nieodwołalna. Założone przez Użytkownika konto będzie dalej zwane „Kontem Stars”. Konto Stars Użytkownika zapewnia mu dostęp do Serwisów udostępnianych mu na podstawie niniejszej Umowy przez The Stars Group w zależności od jego położenia geograficznego. Wszelkie odniesienia w niniejszej Umowie do „konta Użytkownika” lub „konta” oznaczają Konto Stars.

4. OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Przed rozpoczęciem korzystania z Usług oraz na cały okres korzystania z nich Użytkownik oświadcza, zapewnia, zobowiązuje się i zgadza na to, iż:

4.1

Korzystanie z Usług niesie ze sobą ryzyko straty pieniędzy, a Stars Group nie ponosi odpowiedzialności za żadne takie straty.

4.2

Stars Group nie jest instytucją finansową i środki deponowane na koncie Stars Group nie są oprocentowane.

4.3

Korzystanie z Usług jest dobrowolne, podejmowane według własnego uznania i na własne ryzyko.

4.4

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za uiszczenie należnych podatków od nagród lub wygranych pieniężnych uzyskanych za sprawą korzystania z Usług.

4.5

Stars Group nie prowadzi dla Użytkowników doradztwa w zakresie podatków i/lub kwestii prawnych. Użytkownicy, którzy pragną uzyskać porady w tym zakresie, winni zwrócić się do odpowiednich doradców lub władz w jurysdykcji, która obejmuje ich miejsce zamieszkania lub pobytu.

4.6

Dostęp do usług telekomunikacyjnych i internetowych, niezbędnych do uzyskania dostępu do Usług i korzystania z nich, jest całkowicie poza kontrolą Stars Group i Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przestoje, spowolnienia, ograniczenia lub inne braki w tym zakresie.

4.7

Użytkownik ma ukończone 18 lat i nie jest aktualnie dobrowolnie wykluczony z jakiegokolwiek innego internetowego lub mobilnego serwisu hazardowego oraz poinformuje Firmę bezzwłocznie, jeśli zdecyduje się na dobrowolne wykluczenie się z jakiegokolwiek serwisu oferującego usługi hazardowe.

5. NIEDOZWOLONE UŻYTKOWANIE

5.1

MODYFIKACJE OPROGRAMOWANIA. Zabrania się Użytkownikowi podejmowania jakichkolwiek prób modyfikacji, dekompilacji, programowania zwrotnego lub dezasemblowania Oprogramowania w jakikolwiek sposób.

5.2

UŻYTEK OSOBISTY. Usługi przeznaczone są wyłącznie do użytku osobistego. Użytkownik ma prawo do stawiania zakładów wyłącznie dla własnej rozrywki. W żadnym wypadku Użytkownik nie ma prawa do korzystania ze swojego „konta pieniężnego” w The Stars Group dla celów innych niż korzystanie z Usług. Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia Firmie pełnych i prawdziwych informacji oraz danych, a także do uaktualniania takich danych w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian.

5.3

PRZELEWY PIENIĘŻNE. Dostęp do usługi przelewu środków finansowych w The Stars Group możliwy jest poprzez „Lobby”, czyli główne okno programu (po kliknięciu przycisku „Kasjer”, a następnie „Przelew do gracza”). Aby dokonać przelewu, Użytkownik musi wpisać kwotę transakcji i pseudonim Stars użytkownika, do którego chce przesłać pieniądze. Użytkownik musi pamiętać o tym, iż to jego obowiązkiem jest upewnienie się przed dokonaniem przelewu, kim jest jego odbiorca. Przelewy Użytkownika podlegają ograniczeniom nakładanym indywidualnie przez The Stars Group.

Na potrzeby realizacji przelewu The Stars Group może zażądać od Użytkownika, w myśl umowy licencyjnej i zgodnie z przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, dostarczenia dokumentów potwierdzających dane osobowe (np. dowodu osobistego, wyciągów z konta bankowego czy rachunków za media). Procedura ta służy ochronie Użytkowników The Stars Group i zapobiega wykorzystywaniu Firmy do prania brudnych pieniędzy lub innych oszustw.

Usługa przelewu prawdziwych pieniędzy obwarowana jest ponadto następującymi warunkami:

 1. Stars Group zastrzega sobie prawo do zablokowania dowolnego zlecenia przelewu środków lub unieważnienia przelewu w przypadku podejrzenia naruszenia dowolnego z postanowień niniejszej Umowy przez jego nadawcę lub odbiorcę.
 2. Użytkownik dokonujący przelewu przyjmuje do wiadomości, iż przesyłanie środków na inne konto może mieć na celu wyłącznie umożliwienie ich odbiorcy uczestnictwa w Grach i nie może być wykorzystywane w jakimkolwiek innym celu.
 3. Użytkownik otrzymujący przelew przyjmuje do wiadomości, iż przesłane środki mogą być wykorzystywane wyłącznie do uczestnictwa w Grach, a nie w jakimkolwiek innym celu.
 4. Użytkownicy nie mogą wypłacić środków pochodzących bezpośrednio z transferu (zgodnie z zapisem w zamieszczonym powyżej punkcie c); wygrane pochodzące z Gier, w których udział opłacony był ze środków pochodzących z transferu, a które następnie wchodzą w skład wypłacanej kwoty, będą podlegały procesowi zatwierdzania zgodnie z wewnętrznymi zasadami i procedurami kontroli The Stars Group.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje zasady realizacji transakcji finansowych i wymiany walut.

5.4

ZMOWA. Zmowa pomiędzy Użytkownikami polegająca na zdradzaniu sobie nawzajem wartości swoich zakrytych kart w grach pokerowych lub realizowana dowolnymi innymi sposobami jest surowo zabroniona. The Stars Group zastrzega sobie, obok innych środków, prawo do ograniczania Użytkownikom możliwości zasiadania i/lub grania przy określonym stole lub w określonym turnieju, w tym do zablokowania wybranym Użytkownikom możliwości gry przy tym samym stole lub w tym samym turnieju. Ponadto The Stars Group zastrzega sobie prawo do uznania dowolnej zmowy między graczami (w tym Użytkownikami) lub jakiejkolwiek próby działania w zmowie za istotne naruszenie postanowień niniejszej Umowy, uprawniające Firmę do zamknięcia konta Użytkownika, gdyby podejmował on takie działania lub próby ich wykonania – bez względu na wynik takiej próby.

5.5

ZEWNĘTRZNE NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE GRACZA. The Stars Group zabrania korzystania z zewnętrznych narzędzi wspomagających gracza (external player assistance tools, dalej „Narzędzia EPA”), które zostały zaprojektowane tak, by dawać graczowi „nieuczciwą przewagę” nad przeciwnikami. The Stars Group definiuje „Narzędzia EPA” jako programy komputerowe (inne niż Oprogramowanie), a także systemy nie opierające się na określonym oprogramowaniu (np. strony internetowe, usługi subskrypcji czy materiały fizyczne). The Stars Group przyjmuje szeroki zakres definicji „nieuczciwej przewagi” w kontekście używania Narzędzi EPA Tools – szczegóły można znaleźć na stronie Zewnętrzne narzędzia i usługi – FAQ. Dla uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, iż zakazane czynności obejmują między innymi uzyskiwanie lub gromadzenie informacji o innych graczach, poza tymi, które Użytkownik zdobył poprzez własne obserwacje dokonane podczas gry, a także pomoc, rady lub wskazówki dotyczące rozgrywki, uzyskiwane na bieżąco podczas gry i wykraczające poza zakres podstawowy.

5.6

AUTOMATYCZNI GRACZE (BOTY). Korzystanie ze sztucznej inteligencji, w tym m.in. „robotów”, w powiązaniu z Usługami jest surowo zabronione. Wszystkie zagrania i działania Użytkownika w ramach korzystania z Usług muszą być dokonywane przez gracza osobiście poprzez interfejs użytkownika dostępny podczas używania Oprogramowania i bez pomocy jakiejkolwiek formy sztucznej inteligencji.

5.7

Użytkownik wyraża zgodę na podjęcie przez Stars Group czynności mających na celu wykrycie zakazanych Narzędzi EPA i uniemożliwienie korzystania z nich. Czynności te mogą obejmować m.in. badanie programów działających równolegle z Oprogramowaniem Stars Group na komputerze Użytkownika. Użytkownik oświadcza, że nie będzie podejmować prób ominięcia, zakłócenia lub zablokowania takich czynności, w tym m.in. nie będzie korzystać z zewnętrznego oprogramowania powodującego ich omijanie, zakłócanie lub blokowanie.

5.8

CHIP-DUMPING (PRZEKAZYWANIE ŻETONÓW). Chip-dumping (przekazywanie żetonów) ma miejsce wtedy, gdy Użytkownik celowo przegrywa rozdanie pokerowe, by w ten sposób przekazać swoje żetony innemu Użytkownikowi. Dowolny Użytkownik, który zastosuje chip-dumping lub podejmie próbę przekazania w ten sposób żetonów innemu Użytkownikowi podczas gry lub uzyskania żetonów od innego Użytkownika, może zostać na stałe wykluczony i stracić możliwość korzystania z Usług, a jego Konto Stars może zostać bezzwłocznie zamknięte. W takich okolicznościach The Stars Group nie ma obowiązku zwrócić Użytkownikowi jakichkolwiek pieniędzy, które znajdują się w danym momencie na Koncie Stars Użytkownika.

5.9

NIEUCZCIWE DZIAŁANIA. W przypadku gdy The Stars Group uzna, iż w trakcie korzystania z Usług Użytkownik działał lub podjął próbę działania w sposób nielegalny, nieuczciwy, bezprawny lub niestosowny, w tym m.in. poprzez podejmowanie czynności wymienionych w punkcie 5 lub jakiekolwiek inne manipulowanie grą, lub też dokonywanie nielegalnych płatności, w tym m.in. korzystanie z kradzionej karty kredytowej, celowe obciążanie zwrotne konta lub pranie brudnych pieniędzy, The Stars Group ma prawo do podjęcia takich działań, jakie uzna za właściwe, w tym m.in. do:

 1. bezzwłocznego zablokowania dostępu Użytkownika do Usług;
 2. zamknięcia konta Użytkownika w The Stars Group;
 3. konfiskaty pieniędzy z konta takiego Użytkownika;
 4. ujawnienia informacji o zaistniałej sytuacji (łącznie z tożsamością Użytkownika) instytucjom finansowym, odpowiednim organom i/lub osobom lub podmiotom, które na podstawie przepisów prawa są uprawnione do otrzymania takich informacji;
 5. podjęcia postępowania prawnego przeciwko takiemu Użytkownikowi.

5.10

WYMIANA WALUT. Użytkownicy mogą na swoim PC lub Urządzeniu dokonywać za pośrednictwem Usług transakcji wymiany walut z użyciem środków trzymanych na swoim koncie Użytkownika („Funkcja wymiany walut”). We wszystkich transakcjach dokonanych za pomocą Funkcji wymiany walut stosowane będą aktualne kursy wymiany oferowane przez The Stars Group dla tego typu transakcji. Będą one aktualizowane na bieżąco, więc możliwe są różnice kursowe w zależności od rodzaju transakcji i fluktuacji wartości walut. Użytkownicy przyjmują do wiadomości istnienie takich wahań kursowych i wpływu, jaki mogą one mieć na wartość posiadanych przez nich środków, przed skorzystaniem z Funkcji wymiany walut. The Stars Group nie ponosi odpowiedzialności za zyski bądź straty poniesione przez Użytkownika korzystającego z Funkcji wymiany walut. Użytkownicy winni też być świadomi, że za wymianę walut dokonywaną za pośrednictwem Funkcji wymiany walut The Stars Group stosuje marżę, którą, według własnego uznania, może znieść dla transakcji określonych typów. Marża może, na przykład, był zastosowana w przypadku wymiany walut związanych z wpłatami lub wypłatami, wewnętrznych przelewów miedzy kontami czy automatycznych przeliczeń, w przypadku gdy wymieniana waluta jest inna niż ta używana w Grach. The Stars Group może też, według własnego uznania, bez uprzedzenia usunąć lub wycofać obsługę danej waluty.

Wykorzystywanie Funkcji wymiany walut i/lub konta Użytkownika w celu dokonywania spekulacji walutowych lub handlu walutami jest surowo zabronione. W celu zapewnienia uczciwości w korzystaniu z Funkcji wymiany walut Firma ma prawo – według własnego uznania:

 1. odrzucić lub cofnąć dowolne transakcje wymiany walut dokonane za pomocą Funkcji wymiany walut;
 2. ograniczyć liczbę walut na koncie Użytkownika oraz kwot, które mogą być przeliczane z jednej waluty na inną przez danego Użytkownika;
 3. wymagać, by środki przechowywane na koncie Użytkownika i przeliczone za pomocą Funkcji wymiany walut na inną walutę zostały wykorzystane w Grach, zanim będzie można je wypłacić, przelać czy też wykorzystać w jakikolwiek inny sposób;
 4. po czasie nałożyć na transakcję wymiany walut marżę, którą wcześniej zniesiono.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje zasady realizacji transakcji finansowych i wymiany walut.

5.11

ZAKAZ ARBITRAŻU. Wykorzystanie przez Użytkowników Serwisów i ich systemów do ułatwienia arbitrażu poprzez transakcje wymiany walut jest surowo zabronione. Gdy The Stars Group uzna, że Użytkownik świadomie korzystał z wyżej wymienionych systemów dla osiągnięcia korzyści finansowych poprzez arbitraż, wszelkie jego zyski ulegną przepadkowi i zostaną odjęte od salda jego konta bez ostrzeżenia lub powiadomienia.

5.12

The Stars Group zabrania osobom przebywającym (również tymczasowo) lub zamieszkałym w określonych jurysdykcjach (włączając w to jurysdykcje, w których dane osoby winny grać zgodnie z obowiązującymi tam przepisami za pośrednictwem specjalnie do tego przeznaczonego, licencjonowanego programu do gry) dokonywania wpłat na konta Użytkowników lub angażowania się w Gry na pieniądze („Zakazane jurysdykcje”). Osoby takie mogą jednak wypłacić posiadane na koncie środki. Dla uniknięcia wątpliwości określa się, że powyższe ograniczenia dotyczące angażowania się w grę na pieniądze na terenie Zakazanych jurysdykcji stosuje się również do mieszkańców i obywateli innych krajów, gdy znajdują się oni w Zakazanej jurysdykcji.

Każda próba obejścia ograniczeń w grze przez jakiekolwiek osoby znajdujące się w Zakazanej jurysdykcji stanowi naruszenie postanowień niniejszej Umowy. Jako próbę obejścia ograniczeń traktuje się m.in. manipulowanie danymi wykorzystywanymi przez The Stars Group do identyfikacji lokalizacji graczy i dostarczanie The Stars Group fałszywych lub wprowadzających w błąd informacji na temat miejsca stałego zamieszkania lub obecnego miejsca pobytu. Podjęcie takich prób upoważni Firmę do poczynienia takich kroków, jakie uzna ona za stosowne, a w szczególności do konfiskaty środków z konta Stars Użytkownika.

6. ZASADY WYPŁATY ŚRODKÓW

Zasady i kryteria wypłacania pieniędzy z konta Stars Użytkownika zamieszczono w zasadach wypłaty środków. The Stars Group zastrzega sobie prawo do zastosowania w dowolnym momencie dodatkowych kryteriów i warunków w zakresie oferowanych Użytkownikowi opcji wypłaty.

7. OBRAŹLIWE WYPOWIEDZI LUB TREŚCI

Użytkownikowi zakazuje się podczas korzystania z Usług zamieszczania jakichkolwiek niezgodnych z prawem, nieprzyzwoitych, rasistowskich, obscenicznych, oszczerczych, obraźliwych treści, pogróżek lub innych materiałów, których publikacja może się wiązać z naruszeniem przepisów prawa lub które powszechnie uważane są za obraźliwe, za pośrednictwem funkcji rozmów, w awatarze lub w korespondencji skierowanej do personelu The Stars Group.

8. NARUSZENIE PRZEPISÓW

8.1

Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw, w tym w ogólności przepisów zawartych w punkcie 10.3, w przypadku naruszenia przez Użytkownika w całości lub części postanowień niniejszej Umowy, w tym m.in. zaistnienia którejkolwiek z poniższych sytuacji:

 1. Użytkownik posiada więcej niż jedno aktywne konto;
 2. imię i nazwisko na koncie Użytkownika w The Stars Group nie jest zgodne z danymi osobowymi na karcie kredytowej używanej do wpłat na to konto;
 3. Użytkownik dostarczył The Stars Group podczas rejestracji w Usługach błędne lub nieprawdziwe dane;
 4. Użytkownik nie osiągnął wieku uprawniającego do korzystania z Usług;
 5. Użytkownik przebywa w jurysdykcji, w której korzystanie z Usług jest prawnie zabronione;
 6. Użytkownik umożliwił lub zezwolił (umyślnie lub nieumyślnie) komuś innemu na korzystanie ze swojego Konta Stars;
 7. Użytkownik dokonał obciążeń zwrotnych, odrzucił lub anulował jakąkolwiek dokonaną przez siebie w związku z korzystaniem z Usług płatność;
 8. Użytkownik, korzystając z Usług, dopuścił się oszustwa, włączając w to naruszenie jakichkolwiek postanowień z punktów 5 lub 10.17;
 9. Użytkownik korzysta z Serwisu, Usług lub swojego Konta Stars w złej wierze;
 10. Użytkownik narusza postanowienia punktu 7 poprzez wypowiedzi na czacie, które zawierają treści o charakterze erotycznym lub obraźliwym, w tym nacechowane fanatyzmem, rasizmem, nienawiścią lub wulgarne;

Stars Group lub dowolna inna firma działająca w ramach Grupy zastrzega sobie, w nieograniczony sposób, według własnego uznania, prawo do podjęcia takich czynności, jakie uzna za stosowne, w tym wypowiedzenia niniejszej Umowy lub dowolnej innej umowy zawartej z Użytkownikiem, bezzwłocznego zablokowania dostępu do Usług lub do jakichkolwiek innych usług oferowanych przez Stars Group, zamknięcia konta Użytkownika w Serwisach lub w jakimkolwiek innym serwisie prowadzonym przez Stars Group, konfiskaty pieniędzy z konta Użytkownika w Serwisach lub w jakimkolwiek innym serwisie prowadzonym przez Stars Group lub do podjęcia postępowania prawnego przeciwko takiemu Użytkownikowi.

8.2

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić The Stars Group, Grupę firm, wspólników, dyrektorów i pracowników Firmy z konieczności zadośćuczynienia jakimkolwiek roszczeniom i żądaniom oraz z odpowiedzialności za zobowiązania, szkody, straty, koszty i wydatki, w tym koszty obsługi prawnej i wszelkie inne opłaty, niezależnie od przyczyn ich zaistnienia, które mogą być skutkiem:

 1. naruszenia przez Użytkownika całości lub części postanowień niniejszej Umowy;
 2. naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich;
 3. korzystania z Usług przez Użytkownika lub przez dowolną inną osobę uzyskującą dostęp do Usług za pośrednictwem jego Identyfikatorów Logowania (zgodnie z zamieszczoną poniżej definicją) za jego zgodą lub bez niej.

9. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

9.1

W żadnym przypadku, nawet w razie zaniedbania, The Stars Group ani żaden inny członek Grupy czy licencjodawca (z uwzględnieniem Zewnętrznych Dostawców) nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne, przypadkowe, bezpośrednie, pośrednie ani wtórne szkody (w tym m.in. szkody w postaci utraty korzyści, zakłócenia działalności, utraty informacji handlowych lub innych strat finansowych) wynikające z korzystania (lub niewłaściwego korzystania) z Usług, nawet jeśli firma The Stars Group dysponowała wcześniej wiedzą o możliwości wystąpienia takich szkód.

9.2

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności The Stars Group lub Grupy za: (a) śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania; (b) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd.

10. BEZPIECZEŃSTWO I KONTO UŻYTKOWNIKA

10.1

Użytkownikowi wolno posiadać tylko jedno konto Stars w The Stars Group i wyłącznie poprzez to konto może on korzystać z oferowanych Usług. Zakładanie przez Użytkownika kolejnych kont w The Stars Group jest zabronione. W przypadku, gdy The Stars Group dowie się o założonych przez Użytkownika dodatkowych kontach, może je zamknąć bez uprzedzenia i skonfiskować przechowywane na nich środki.

10.2

Każdy Użytkownik posiada dostęp do swojego konta Stars za pośrednictwem kombinacji niepowtarzalnego pseudonimu (zwanego dalej „Pseudonimem Stars”), niepowtarzalnego i tajnego hasła (zwanego dalej „Hasłem”) oraz – opcjonalnie – innej numerycznej metody uwierzytelniania, którą wybrać może sam Użytkownik (Pseudonim Stars, Hasło i inny sposób uwierzytelniania zwane dalej będą łącznie „Identyfikatorami Logowania”). Użytkownik jest zobowiązany wybrać swój Pseudonim Stars i Hasło zgodnie z odpowiednimi zasadami.

10.3

Użytkownik przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usług za pośrednictwem jego Identyfikatorów Logowania, których nie wolno mu nikomu ujawniać. Użytkownikowi nie wolno również zezwalać innym osobom na korzystanie z Usług za pośrednictwem jego konta Stars.

10.4

Użytkownik jest zobowiązany do zachowania swoich Identyfikatorów Logowania zawsze w utajnieniu oraz do pojęcia wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed ujawnieniem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie przypadki korzystania z jego Identyfikatorów Logowania przez nieupoważnione osoby, a użycie ich zawsze traktowane będzie jako korzystanie z konta przez samego Użytkownika. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tego tytułu.

10.5

Jeśli Użytkownik korzysta z karty kredytowej lub debetowej, imię i nazwisko właściciela widniejące na takiej karcie MUSZĄ być takie same, jak imię i nazwisko podane przez Użytkownika przy rejestracji w Serwisach. The Stars Group zastrzega sobie prawo do zawieszenia konta Użytkownika, jeżeli warunek ten nie jest spełniony. W razie zablokowania przez The Stars Group konta w wyżej wymienionych okolicznościach, Użytkownik winien skontaktować się z obsługą klienta w sprawie szczegółów procesu weryfikacji. Wypłaty z konta Stars dokonywane przelewem bankowym lub czekiem będą wypłacane wyłącznie w przypadku zgodności danych osobowych z tymi, które zostały podane przy rejestracji konta Stars w Serwisach.

10.6

AKTUALIZACJA DANYCH PŁATNOŚCI. Aktualizacja lub uzupełnianie dodatkowych danych potrzebnych przy płatnościach mogą być dokonywane wyłącznie poprzez dział obsługi klienta. Użytkownik jest odpowiedzialny za zapoznanie się z warunkami, na których płatności są akceptowane. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zapoznawanie się z wszelkimi zmianami.

10.7

AKTYWACJA. W celu dokonania aktywacji konta Stars każdy z Użytkowników może otrzymać na swój zarejestrowany adres mailowy specjalny e-mail aktywacyjny. Gdy proces aktywacji konta nie jest jeszcze zakończony, The Stars Group zastrzega sobie prawo do zawieszenia wszelkiej aktywności na koncie do czasu zweryfikowania danych.

10.8

Jeżeli konto Stars z dodatnim saldem pozostanie nieczynne lub nieaktywne i przez okres przekraczający kolejne 30 miesięcy nie zostanie na nim dokonana żadna transakcja, The Stars Group podejmie próbę skontaktowania się z takim Użytkownikiem w sprawie zwrotu środków znajdujących się na koncie. Gdyby nie było to możliwe, pozostające na koncie środki zostaną przekazane urzędowi Malta Gaming Authority.

10.9

Użytkownik nie może stawiać za pośrednictwem Usług kwot wyższych, niż wynosi suma pieniędzy na jego koncie Stars.

10.10

Użytkownik jest bezwzględnie zobowiązany do zapłaty wszelkich kwot należnych The Stars Group. Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać żadnych obciążeń zwrotnych i/lub nie odrzucać ani nie anulować jakiejkolwiek płatności dokonanej przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług. Użytkownik jest zobowiązany zwrócić The Stars Group wszelkie kwoty należne z tytułu zaistnienia obciążeń zwrotnych, odrzucenia lub anulowania dokonanych przez Użytkownika płatności oraz pokryć straty poniesione z tego tytułu przez The Stars Group.

10.11

Stars Group zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wypłacalności i tożsamości Użytkownika za pośrednictwem zewnętrznych agencji lub serwisów kredytowych, wykorzystując dane przekazane przez Użytkownika podczas rejestracji w Usługach zgodnie z Zasadami ochrony prywatności. Zewnętrzne agencje i serwisy kredytowe mogą zachować zapis tych informacji, ale nie wykorzystają ich w żadnym innym celu.

10.12

Stars Group zastrzega sobie prawo do korzystania z zewnętrznych systemów obsługi elektronicznych płatności oraz z usług instytucji finansowych do obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika i na jego rzecz w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług.

10.13

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że jeśli jego konto Stars jest „aktywne” (czyli Użytkownik logował się na nie w ciągu 12 ostatnich miesięcy), pieniądze zdeponowane przez niego na tym koncie będą przechowywane w jego imieniu na rachunku powierniczym i traktowane jako „Wpłaty Użytkownika”. Jeżeli konto Stars Użytkownika jest „nieaktywne” (czyli Użytkownik nie logował się na nie w ciągu 12 ostatnich miesięcy), pieniądze zdeponowane przez niego na tym koncie Stars przestaną być „Wpłatami Użytkownika” i nie będą przechowywane na rachunku powierniczym, tylko zostaną udostępnione do bezzwłocznego wypłacenia lub wykorzystania w ramach Usług w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy, gdy Użytkownik zaloguje się na konto Stars, a środki zostaną automatycznie przekwalifikowane na „Wpłaty Użytkownika”. Ponadto jeśli w ciągu 30 miesięcy na koncie Stars Użytkownika nie zostanie odnotowana żadna transakcja, konto zostanie uznane za „nieczynne” zgodnie z maltańskimi przepisami „Remote Gaming Regulations” i zastosowane zostaną do niego odnośne wymagane przez prawo procedury.

10.14

The Stars Group zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta Użytkownika z jakiejkolwiek przyczyny w dowolnym czasie bez uprzedzenia danego Użytkownika. Środki znajdujące się na koncie Użytkownika w chwili jego zamknięcia zostaną przekazane na kartę kredytową / rachunek bankowy zarejestrowany na tego Użytkownika.

10.15

The Stars Group może zamknąć konto Użytkownika zgodnie z punktem 9.1.

10.16

Użytkownik w dowolnym momencie może zlecić zamknięcie swojego konta Stars, kontaktując się z działem obsługi klienta. Jeżeli The Stars Group uzna ponowne otwarcie Konta Stars Użytkownika za nierozsądne, zostanie ono – wedle uznania Firmy – zamknięte na stałe.

10.17

Użytkownikom surowo zabrania się wykorzystywania Usług na potrzeby dokonywania jakiegokolwiek rodzaju nielegalnych przelewów środków pieniężnych. Użytkownikom nie wolno korzystać z Usług do podejmowania jakichkolwiek nielegalnych czy niezgodnych z prawem działań lub dokonywania zabronionych transakcji (w tym prania pieniędzy) w świetle praw obowiązujących w obejmującej ich jurysdykcji. Jeśli The Stars Group poweźmie podejrzenie, że Użytkownik może być lub był zaangażowany w działalność nieuczciwą, nielegalną lub niewłaściwą, w tym m.in. pranie brudnych pieniędzy, lub prowadzącą do innego naruszenia postanowień niniejszej Umowy, dostęp Użytkownika do Usług zostanie natychmiast zamknięty i/lub Konto Stars Użytkownika zostanie zablokowane. Jeśli Konto Stars Użytkownika zostanie zamknięte lub zablokowane w takich okolicznościach, Firma nie będzie zobowiązana do zwrotu jakichkolwiek środków, które mogą się w danym momencie znajdować na Koncie Stars takiego Użytkownika. Ponadto Firma będzie uprawniona do poinformowania stosownych władz, innych dostawców usług online oraz banków, wystawców kart kredytowych, firm realizujących elektroniczne płatności oraz innych instytucji finansowych o tożsamości takiego Użytkownika oraz podejrzewanych nielegalnych, nieuczciwych i niewłaściwych działaniach, a Użytkownik będzie w pełni współpracować z The Stars Group w sprawach dotyczących badania takiej działalności. TSG, jako firma zarejestrowana na Malcie, podlega maltańskim przepisom zapobiegającym praniu pieniędzy.

10.18

Zasady i procedury obejmujące Użytkowników podlegających samowykluczeniu są określone na stronie The Stars Group poświęconej odpowiedzialnej grze w Serwisach.

10.19

Ważna informacja dla osób, których miejscem zamieszkania lub stałego pobytu są Niemcy.

 1. Gdy klient, którego miejscem zamieszkania lub stałego pobytu jest Republika Federalna Niemiec, wygrywa zakład, rozliczenie tego zakładu zostaje następnie skorygowane przez potrącenie pięciu procent (5%) wygranej kwoty (wsteczna redukcja kursu).
 2. Gdy klient, którego miejscem zamieszkania lub stałego pobytu jest Republika Federalna Niemiec, skorzysta z opcji wypłaty zakładu przed czasem („cash out”), zgodnie z zasadami korzystania z tej opcji zawartymi w Regulaminie zakładów sportowych, a wypłacana kwota przekracza stawkę, rozliczenie tego zakładu zostaje następnie zostanie skorygowane przez potrącenie pięciu procent (5%) wygranej kwoty.

10.20

Jeśli ma zastosowanie VAT, GST lub dowolny inny podatek od usług, zwany dalej „Podatkiem od Sprzedaży”, Firma traktuje swój przychód jako zawierający wszystkie Podatki od Sprzedaży. Firma odpowiada za ten podatek i uiszcza go (w odnośnych przypadkach) w imieniu klientów, więc nie są oni zobowiązani do podejmowania dalszych kroków w tym zakresie.

11. ZEWNĘTRZNE OPROGRAMOWANIE

11.1

Oprogramowanie zawiera aplikacje stron trzecich, w tym program do gier kasynowych udostępniany Firmie na podstawie licencji udzielanych przez różne strony trzecie, program do zakładów bukmacherskich opracowany i licencjonowany przez Amelco UK Limited, program opracowany przez OpenSSL Project do użytku w OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org); oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga; program ungif napisany przez Erica S. Raymonda; program PSTCollectionView napisany przez Petera Steinbergera i oprogramowanie do czcionek prawnie zastrzeżone na rzecz licencjodawcy lub jego dostawców i podlegające prawom autorskim Stanów Zjednoczonych oraz innych jurysdykcji („Licencjonowane Oprogramowanie”).

11.2

Korzystanie przez Użytkownika z Licencjonowanego Oprogramowania podlega wszystkim warunkom i postanowieniom niniejszej Umowy.

11.3

Licencjonowanego Oprogramowania nie wolno zmieniać, modyfikować ani wydzielać z Oprogramowania.

11.4

Użytkownik ograniczony jest do „użytkowania wewnętrznego” Licencjonowanego Oprogramowania, co oznacza korzystanie z niego wyłącznie w ramach zwykłych działań Użytkownika na wewnętrzny użytek firmy lub osobisty, a nie do dalszej odsprzedaży, udzielania sublicencji lub dystrybucji. „Zwykłe działania na wewnętrzny użytek firmy” oznaczają (dla Użytkownika, który jest podmiotem) wykorzystanie Licencjonowanego Oprogramowania przez takiego Użytkownika, jego pracowników lub upoważnionych przedstawicieli w normalnej, zwykłej wewnętrznej działalności biznesowej. „Zwykłe działania na użytek osobisty” oznaczają (dla Użytkownika, który jest osobą fizyczną) wykorzystanie Licencjonowanego Oprogramowania przez takiego Użytkownika lub jego domownika na wewnętrzne, osobiste potrzeby. Wszyscy tacy pracownicy, przedstawiciele i domownicy powinni zostać zapoznani przez Użytkownika z warunkami i postanowieniami niniejszej Umowy.

11.5

Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w ramach Licencjonowanego Oprogramowania, są zastrzeżone.

11.6

Oprogramowanie OpenSSL Toolkit, ungif, PSTCollectionView i kryptograficzne zostało dostarczone przez OpenSSL Project, Erica S. Raymonda, Petera Steinbergera i Erica Younga jako gotowy produkt (w stanie „as is”) i jakiekolwiek wyrażone lub dorozumiane gwarancje, w tym m.in. dorozumiane gwarancje użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, są wykluczone. W żadnym przypadku OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger ani ich współpracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, przykładowe lub wynikowe szkody (w tym m.in. nabywanie towarów lub usług zastępczych; utratę możliwości użytkowania danych lub zysków bądź zakłócenie działalności) niezależnie od przyczyny i zasady odpowiedzialności, czy to wynikającej z umowy, czy z całkowitej odpowiedzialności, czy z czynu niedozwolonego (np. zaniedbania), powstałe w dowolny sposób w związku z korzystaniem z OpenSSL Toolkit, programu ungif, PSTCollectionView oraz oprogramowania kryptograficznego, nawet jeśli zostali oni powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód.

12. SPORY/WSPARCIE

Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie historycznych zapisów każdej Gry na Wirtualne pieniądze na serwerach Stars Group. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy układem kart wyświetlonym na komputerze Użytkownika a zapisem gry na serwerze Stars Group wiążący jest zapis gry przechowywany na serwerze Stars Group. Użytkownik zgadza się, że narzędzia „Instant Hand History” (Natychmiastowa Historia Rozdań) oraz „Hand Replayer” (Powtórka Rozdań) w Oprogramowaniu nie stanowią oficjalnego zapisu przebiegu rozdania.

W przypadku gdy Użytkownik życzy sobie złożyć skargę lub zapytanie do działu obsługi klienta, może on skorzystać z formularza kontaktowego (znajdującego się w rozwijanym menu „Pomoc” w oprogramowaniu The Stars Group) lub wysłać e-mail do tego działu, a przedstawiciel Firmy zapewni przekazanie skargi lub zapytania do właściwego działu specjalistów.

Jeśli Użytkownik będzie niezadowolony z rozwiązania spornej kwestii przez zespół obsługi klienta, może skontaktować się z zewnętrznym organem rozstrzygającym takie spory, czyli IBAS (wysyłając e-mail na podlinkowany adres). Dokładniejsze informacje znajdują się na stronie IBAS.

Sprawę można również zgłosić do podlegającej UE platformy „Internetowe rozstrzyganie sporów”. Szczegółowe informacje, wraz z instrukcjami dotyczącymi sposobu składania skarg, dostępne są na ich stronie. W ramach tego procesu konieczne będzie podanie adresu mailowego firmy, który można znaleźć tutaj.

13. POPRAWKI

The Stars Group może sporadycznie aktualizować lub modyfikować warunki niniejszej Umowy w całości lub częściowo. Firma poinformuje Użytkowników o istotnych zmianach w niniejszej Umowie za pośrednictwem Serwisów lub inną drogą przed ich wejściem w życie, a Użytkownicy będą zobowiązani do wyraźnego zaakceptowania takich zmian, by móc nadal korzystać z Usług, a modyfikacje te wejdą w życie od razu po wyrażeniu zgody przez Użytkowników. Zachęca się Użytkowników do regularnego odwiedzania stron Serwisów w celu sprawdzenia, czy postanowienia danej wersji Umowy dalej pozostają w mocy. Dalsze użytkowanie Serwisów przez Użytkownika jest równoznaczne z jego zgodą na ewentualne zmiany w Umowie.

14. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza Umowa i wszelkie kwestie z nią związane podlegają przepisom prawa obowiązującym na Malcie i zgodnie z nimi winny być interpretowane. Użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów Malty w przypadku jakichkolwiek roszczeń, sporów lub rozbieżności w odniesieniu do niniejszej Umowy lub jakichkolwiek spraw z nią związanych i nieodwołalnie zrzeka się prawa do wniesienia sprzeciwu wobec jakiegokolwiek postępowania wszczętego przed tymi sądami oraz do twierdzenia, że sprawa została skierowana do niewłaściwego organu lub że wyżej wymienione sądy nie powinny jej rozstrzygać. Żadne z postanowień niniejszego punktu nie ogranicza prawa The Stars Group do wszczęcia postępowania przeciwko Użytkownikowi w innym sądzie odpowiedniej jurysdykcji, a wszczęcie takiego postępowania w poszczególnych jurysdykcjach nie wyklucza wszczęcia postępowania w innych jurysdykcjach – równolegle lub nie – w zakresie dozwolonym przez przepisy prawne w nich obowiązujące. Te postanowienia obowiązują bez uszczerbku dla praw przysługujących Użytkownikowi jako klientowi w świetle bezwzględnie wiążących przepisów Unii Europejskiej lub praw zastępczych.

15. KLAUZULA SALWATORYJNA

W przypadku jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub okaże się niezgodne z przepisami prawa, nieważne lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, ważność lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy w danej jurysdykcji bądź ważność lub wykonalność danego postanowienia lub wszelkich innych postanowień niniejszej Umowy w innych jurysdykcjach pozostają nienaruszone.

16. CESJA

Stars Group zastrzega sobie prawo do przeniesienia całości lub części praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Użytkownik nie może dokonać przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

17. KASYNOWY ZWROT DO GRACZA

Oferta kasynowa objęta jest ustawowym wymogiem zapewnienia minimalnego średniego współczynnika wypłat. Gracze mogą zapoznać się ze współczynnikami dla poszczególnych gier, sprawdzając wartości RTP podane przez dostarczyciela tych gier. Termin zwrot dla gracza lub RTP odnosi się do relacji pomiędzy stawkami a wygranymi. Opiera się on na ustawieniach losowego generatora liczbowego i wynikach uzyskiwanych w długiej perspektywie czasowej oraz uśrednionych liczbach. TSG zapewnia średnie minimum RTP dla gier kasynowych w wysokości 92% w perspektywie jednego roku.

18. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

18.1

Żadne zrzeczenie się przez Stars Group roszczeń z tytułu naruszenia postanowień niniejszej Umowy (w tym również zaniechanie przez Stars Group żądania ścisłego i rygorystycznego wykonania lub przestrzegania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy) nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się roszczeń z tytułu ewentualnego kolejnego naruszenia takiego postanowienia lub innych postanowień niniejszej Umowy.

18.2

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie przyznaje żadnych praw osobom trzecim ani innych świadczeń na rzecz osób trzecich nie będących stronami niniejszej Umowy, z wyjątkiem firm wchodzących w skład Grupy oraz Zewnętrznych Dostawców.

18.3

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie skutkuje – ani nie powinno być tak interpretowane – ustanowieniem pomiędzy Firmą a Użytkownikiem spółki osobowej, stosunku pośrednictwa, trustu, stosunku powiernictwa ani też joint venture.

18.4

Niniejsza Umowa zawiera całość ustaleń pomiędzy firmą a Użytkownikiem dotyczących Usług i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i ustalenia pomiędzy Firmą a Użytkownikiem.

18.5

Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia pełnych i prawdziwych danych w ramach wszelkich informacji wymaganych przez The Stars Group w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług – zawsze zgodnie z warunkami określonymi w Zasadach ochrony prywatności.

18.6

W przypadku rozbieżności pomiędzy tłumaczeniami niniejszej Umowy a jej oryginalną, angielską wersją wiążąca jest ta ostatnia.

Copyright © 2019 Rational Intellectual Holdings Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W odniesieniu do OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1995-1998 Eric Young. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W odniesieniu do oprogramowania PSTCollectionView:
Copyright (c) 2012-2013 Peter Steinberger 

W odniesieniu do oprogramowania ungif:
dystrybucja GIFLIB – Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond.

Z The Stars Group można kontaktować się za pośrednictwem działu obsługi klienta.

Wersja 15.0 umowy licencyjnej dla użytkowników oprogramowania TSG Interactive Gaming Europe Limited.

Obowiązuje od kwietnia 2019 r.

UMOWA LICENCYJNA UŻYTKOWNIKA OPROGRAMOWANIA – GRY NA WIRTUALNE PIENIĄDZE

Przed rozpoczęciem korzystania z usług lub produktów Stars Mobile użytkownik (dalej zwany Użytkownikiem”) zobowiązany jest do zapoznania się ze wszystkimi postanowieniami niniejszej umowy licencyjnej użytkownika (dalej zwanej „Umową”). Umowa stanowi prawnie wiążące porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a firmą Stars Mobile Limited (określaną dalej jako „Stars Mobile lubFirma”).

Stars Mobile oferuje Użytkownikom serwisów znajdujących się na stronach www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu i www.fulltilt.eu („Serwisy”) gry pokerowe i kasynowe „na wirtualne pieniądze” („Gry na Wirtualne Pieniądze”). Zasady udziału Użytkowników w Grach na Wirtualne Pieniądze znajdują się poniżej.

Poprzez przystąpienie do niniejszej Umowy, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Stars Mobile wchodzi w skład grupy przedsiębiorstw. W związku z tym, gdy kontekst na to pozwala, zastosowanie terminu „Grupa” oznacza Stars Mobile wraz z podmiotami zależnymi i podmiotami należącymi do spółki holdingowej Stars Mobile oraz dowolnymi przedsiębiorstwami zależnymi od takiej spółki holdingowej i wszelkimi firmami stowarzyszonymi ze Stars Mobile, w tym m.in. spółkami powiązanymi, świadczącymi usługi w ramach marek „PokerStars”, „PokerStars Casino” i „Full Tilt”.

Użytkownik powinien też zapoznać się z zasadami ochrony prywatności, informacjami o plikach cookie, zasadami pokera, regulaminem Stars Rewards oraz innymi przepisami, zasadami i regulaminami wiążącymi się z grami i promocjami dostępnymi w Serwisach i publikowanymi okresowo w Serwisach, które również stanowią uzupełnienie postanowień niniejszej Umowy wraz z innymi zasadami, o których Użytkownik może być w razie potrzeby informowany.

Zaznaczenie i zatwierdzenie podczas procesu instalacji oprogramowania opcji „Wyrażam zgodę” oraz korzystanie z Oprogramowania (zgodnie z zamieszczoną poniżej definicją) oznacza przyjęcie warunków określonych w niniejszej Umowie, Zasadach ochrony prywatności, Informacjach o plikach cookie oraz Zasadach pokera, które mogą być okresowo aktualizowane lub modyfikowane zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy.

Dla celów niniejszej Umowy definicja terminu „Oprogramowanie” obejmuje każdy program udostępniany Użytkownikowi przez Firmę, bez względu na rodzaj medium oraz to, czy program jest pobierany przez Użytkownika na jego Urządzenie, czy też nie. A zatem „Oprogramowanie” obejmuje program Stars Mobile, który można pobrać na komputer osobisty lub laptop („PC”) ze stron www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu, www.fulltilt.eu i program udostępniany z poziomu stron www.pokerstars.eu, www.pokerstarscasino.eu i www.fulltilt.eu, a także mobilną aplikację Stars Mobile do pobrania lub udostępnianą Użytkownikowi końcowemu na jego urządzeniu (a w szczególności na telefonie komórkowym, palmtopie, tablecie czy dowolnym innym rodzaju urządzenia przenośnego już istniejącym lub mogącym powstać w przyszłości) („Urządzenie”) oraz każde oprogramowanie pomocnicze (czy to umieszczane na stronie czy na serwerze/klienckie).

1. UDZIELENIE LICENCJI / WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

1.1

Na warunkach zawartych w niniejszej Umowie Stars Mobile udziela Użytkownikowi ograniczonego, niewyłącznego, indywidualnego, niezbywalnego, niepodlegającego sublicencjonowaniu i odwoływalnego prawa do instalacji i korzystania z Oprogramowania na PC lub Urządzeniu na potrzeby dostępu do serwerów Stars Mobile oraz brania udziału w dostępnych Grach na Wirtualne Pieniądze (dalej zwanych „Grami”) (Oprogramowanie i Gry zwane są łącznie „Usługami”).

1.2

Stars Mobile udziela Użytkownikowi licencji na korzystanie z Oprogramowania wyłącznie do użytku prywatnego. Usługi nie są przeznaczone dla (I) osób poniżej 18 roku życia; (II) osób niepełnoletnich na mocy przepisów w lokalnej jurysdykcji; a także (III) osób łączących się z Serwisami z krajów, w których jest to prawnie zabronione. Stars Mobile nie ma możliwości sprawdzania legalności Usług w każdej jurysdykcji, zatem weryfikacja sytuacji prawnej i sprawdzenie, czy korzystanie z Usług jest legalne w danym regionie, pozostaje obowiązkiem Użytkownika.

1.3

Firma zastrzega sobie prawo do zażądania od Użytkownika w dowolnym momencie okazania dokumentu potwierdzającego jego wiek w celu sprawdzenia, czy z Usług nie korzystają osoby niepełnoletnie. Firma zastrzega sobie również prawo do zawieszenia lub likwidacji konta Użytkownika i zablokowania mu, czasowo lub na stałe, dostępu do Usług, jeśli odpowiedni dokument potwierdzający wiek nie zostanie dostarczony lub Firma poweźmie podejrzenie, że Użytkownik jest niepełnoletni.

1.4

W celu zweryfikowania tożsamości, wieku i/lub źródła pochodzenia środków Użytkownika oraz spełnienia zobowiązań prawnych Firmy może ona sporadycznie wymagać dostarczenia jego danych osobowych i/lub dokumentów (takich jak kopia paszportu, potwierdzenie adresu zamieszkania czy dane metod płatności). Informacje na temat sposobów wykorzystania danych osobowych znajdują się w zasadach ochrony prywatności.

1.5

Stars Mobile, Grupa powiązanych z The Stars Group firm oraz licencjodawcy The Stars Group (w tym Zewnętrzni dostawcy) są jedynymi posiadaczami praw do Oprogramowania i jego kodu, struktury i organizacji, w tym praw autorskich, tajemnic handlowych, praw własności intelektualnej oraz innych praw. Nie zezwala się – w granicach wytyczonych przez obowiązujące przepisy – na:

 1. kopiowanie, dystrybuowanie, publikowanie, programowanie zwrotne, dekompilację, dezasemblację, modyfikację ani tłumaczenie Oprogramowania, ani też podejmowanie jakichkolwiek prób dostępu do kodu źródłowego Oprogramowania w celu stworzenia pochodnych produktów na jego podstawie lub w jakimkolwiek innym celu;
 2. sprzedawanie, przekazywanie, udzielanie sublicencji, przenoszenie, dystrybuowanie ani dzierżawienie Oprogramowania;
 3. udostępnianie Oprogramowania osobom trzecim poprzez sieć komputerową lub w jakikolwiek inny sposób;
 4. eksportowanie Oprogramowania do innego kraju (zarówno w formie fizycznej, jak i elektronicznej);
 5. korzystanie z Oprogramowania w sposób zabroniony przez odpowiednie przepisy ustawowe i wykonawcze.

Każdy z wymienionych powyżej przypadków traktowany będzie jako „Nielegalne wykorzystanie”.

Stars Mobile, Grupa powiązanych z The Stars Group firm oraz licencjodawcy The Stars Group (wraz z Zewnętrznymi Dostawcami) zastrzegają sobie wszelkie prawa wyrażone w sposób dorozumiany lub inny, które nie są wyraźnie przekazane Użytkownikowi na mocy niniejszej Umowy, i zachowują wszelkie prawa, tytuły i korzyści powiązane z Oprogramowaniem.

Użytkownik oświadcza, że ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie szkody, koszty lub wydatki spowodowane przez Nielegalne wykorzystanie przez niego Oprogramowania. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Stars Mobile o każdym wiadomym sobie przypadku Nielegalnego Wykorzystania Oprogramowania przez dowolną osobę oraz do udzielenia Stars Mobile uzasadnionej pomocy w przeprowadzeniu dochodzenia w świetle dostarczonych przez Użytkownika informacji w tym zakresie.

1.6

Nazwy „Stars Mobile”, „PokerStars”, „PokerStars Casino” i „Full Tilt”, nazwy domen „pokerstars.eu”, „pokerstarscasino.eu” i „fulltilt.eu”, a także dowolne inne znaki handlowe, firmowe, nazwy firmowe i/lub nazwy domen używane okresowo przez Stars Mobile w Serwisach i/lub Oprogramowaniu (zwane dalej „Znakami Handlowymi”) są zastrzeżonymi znakami handlowymi, firmowymi, nazwami firmowymi i/lub nazwami domen Stars Mobile i/lub powiązanych ze Stars Mobile firm i/lub licencjodawców (wraz z Zewnętrznymi Dostawcami), a podmioty te zastrzegają sobie wszelkie prawa do tych Znaków Towarowych. Ponadto cała zawartość stron i Serwisów, w tym między innymi Oprogramowanie, ilustracje, obrazki, elementy graficzne, zdjęcia, animacje, filmy, muzyka, dźwięki i teksty (zwane dalej „Zawartością Serwisu”), jest własnością Stars Mobile lub Grupy powiązanych ze Stars Mobile firm i licencjodawców (w tym Zewnętrznych dostawców), i jest chroniona prawem autorskim oraz prawami własności intelektualnej lub innymi przepisami prawa. Akceptując niniejszą Umowę, Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że przez korzystanie z Usług oraz Serwisów nie zyskuje żadnych praw do Zawartości Serwisu i/lub Znaków handlowych ani ich części. W żadnych okolicznościach nie ma on prawa do wykorzystania Zawartości Serwisu ani Znaków Handlowych bez uprzedniej pisemnej zgody Firmy.

Ponadto Użytkownik zgadza się nie czynić niczego, co naruszałoby lub potencjalnie naruszałoby prawa, w tym prawa własności intelektualnej, posiadane przez Stars Mobile, Grupę powiązanych ze Stars Mobile firm i licencjodawców (w tym Zewnętrznych Dostawców) do Oprogramowania, Znaków Handlowych lub Zawartości Serwisu. Użytkownik nie będzie też robić niczego, co mogłoby zaszkodzić wizerunkowi lub reputacji Stars Mobile, Grupy powiązanych ze Stars Mobile firm, pracowników, dyrektorów, urzędników i konsultantów firmy.

1.7

Użytkownik zapewnia, że żadne nazwy ani obrazy używane przez niego w ramach Serwisów lub Usług (na przykład nazwa użytkownika i awatar) nie naruszają praw własności intelektualnej, prywatności ani innych praw osób trzecich. Użytkownik niniejszym udziela Stars Mobile oraz Grupie powiązanych ze Stars Mobile firm ważnej na całym świecie nieodwołalnej, zbywalnej, wolnej od opłat, podlegającej sublicencjonowaniu licencji na używanie takich nazw i obrazów w dowolnym celu związanym z Serwisami lub Usługami, z zastrzeżeniem warunków określonych w „Zasadach ochrony prywatności”.

LICENCJA NA WIRTUALNE ŻETONY

1.8

Podczas korzystania z Usług można „zarabiać”, „kupować” lub „nabywać” wirtualne żetony przeznaczone do użytku w ramach Usług („Wirtualne Żetony”). Użytkownik niniejszym przyjmuje do wiadomości, że powyższe terminy nie są używane w sensie rzeczywistym, a tylko symbolicznym, i wyraża zgodę na to, że nie posiada żadnych tytułów ani praw do Wirtualnych Żetonów występujących w jakichkolwiek Grach bądź z nich pochodzących, zarówno „zarobionych” w Grze, jak i „kupionych” od Stars Mobile, ani też do żadnych innych atrybutów powiązanych z kontem lub przechowywanych w obrębie Usług. Żadna „wirtualna waluta” znajdująca się na koncie Użytkownika nie stanowi rzeczywistego salda ani nie odzwierciedla realnej wartości, a jedynie wyznacza zakres licencji Użytkownika.

1.9

Stars Mobile zabrania i nie uznaje jakichkolwiek rzekomych przekazów Wirtualnych Żetonów dokonanych poza Usługami ani realizowanych w „realnym świecie” rzekomych transakcji sprzedaży/zakupu bądź darowizn obejmujących cokolwiek, co występuje w Usługach lub z nich pochodzi, chyba że zostanie to wyraźnie zatwierdzone na piśmie przez Stars Mobile. W związku z powyższym nie wolno udzielać sublicencji, kupować, sprzedawać ani podejmować prób wymiany Wirtualnych Żetonów na posiadające realną wartość dobra poza Grą. Wszystkie takie przekazy lub próby ich dokonania są zakazane i nieważne, i mogą skutkować zamknięciem konta przez Stars Mobile. Ponadto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż Firma może wszcząć kroki prawne wobec Użytkownika z powodu jakichkolwiek szkód wyrządzonych przez taki przekaz Wirtualnych Żetonów lub próbę jego dokonania poza Usługami.

1.10

Użytkownik ma możliwość wykupienia licencji na odpłatne korzystanie z Wirtualnych Żetonów, odwiedzając stronę zakupów w ramach Usług, pod warunkiem dostarczenia danych rozliczeniowych, potwierdzenia szczegółów zakupu i ponownego potwierdzenia akceptacji postanowień niniejszej Umowy.

1.11

Po zakupieniu przez Użytkownika licencji na Wirtualne Żetony Firma może wysłać mu e-mail z potwierdzeniem danych zamówienia Wirtualnych Żetonów. Należy bezzwłocznie sprawdzić ich poprawność i zachować kopię wiadomości do wglądu w przyszłości. Jeśli masz jakieś pytania, nie wahaj się zwrócić do działu obsługi klienta. Stars Mobile zachowuje zapisy transakcji, co umożliwi odpowiedzi na wszystkie pytania.

1.12

Dla celów zakupu licencji na korzystanie z Wirtualnych Żetonów zamówienie Użytkownika stanowi przedstawioną Firmie ofertę zakupu licencji na korzystanie z takich Wirtualnych Żetonów, która zostanie zaakceptowana przez Firmę w momencie udostępnienia Wirtualnych Żetonów na koncie Użytkownika do wykorzystania w Grach na Wirtualne Pieniądze („Akceptacja”). Licencja Użytkownika na korzystanie z Wirtualnych Żetonów w Grach na Wirtualne Pieniądze to usługa dostarczana przez Stars Mobile, której bieg rozpoczyna się z chwilą Akceptacji przez Stars Mobile zakupu Użytkownika. Zakup licencji na korzystanie z Wirtualnych Żetonów nie podlega refundacji przez Stars Mobile.

1.13

Stars Mobile może w dowolnym momencie zmieniać ceny Usług oraz Wirtualnych Żetonów, na które udziela Użytkownikowi licencji za pośrednictwem Usług. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Stars Mobile nie jest zobowiązana do zapewnienia zwrotu środków z jakiegokolwiek powodu i że Użytkownikowi nie przysługuje żadna rekompensata za niewykorzystane Wirtualne Żetony, gdy jego konto zostaje zamknięte, bez względu na to, czy zamknięcie konta było dobrowolne czy przymusowe.

1.14

Dla uniknięcia wątpliwości niniejszym wyjaśnia się, że zakup licencji na używanie Wirtualnych Żetonów nie gwarantuje Użytkownikowi żadnych innych praw niż uwzględnione w licencji. Należy ponadto wyjaśnić, że zakupiona licencja może zostać przeniesiona wyłącznie wtedy, jeśli zostało to wyraźnie przewidziane w warunkach licencji, oraz że taka licencja nie może zostać odkupiona, sprzedana, przekazana, dziedziczona, dzierżawiona, wynajmowana ani w inny sposób zbyta w zamian za świadczenia posiadające wartość ekonomiczną.

2. BRAK GWARANCJI

2.1

Firma zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności z tytułu gwarancji lub rękojmi, bezpośrednich lub dorozumianych, w związku z udostępnianymi Użytkownikowi jako gotowy produkt (w stanie „AS IS”) Usługami i nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń w zakresie ich jakości, przydatności do określonego celu, kompletności lub dokładności.

2.2

Niezależnie od dążeń Firmy do zapewnienia Użytkownikowi usług o najwyższej jakości i bezpieczeństwie Firma nie gwarantuje, że Usługi będą dostarczane w sposób niezakłócony, nieprzerwany i terminowy, będą wolne od błędów, ani że usterki zostaną usunięte, a Oprogramowanie i Serwisy będą wolne od wirusów, wad lub innych skaz.

2.3

Stars Mobile zastrzega sobie prawo do zawieszania, przerywania, modyfikacji, usuwania lub dodawania Usług według własnego uznania ze skutkiem natychmiastowym i bez obowiązku powiadomienia o tym Użytkowników, kiedy uzna to za konieczne, w tym (na przykład) po uzyskaniu informacji, że Użytkownik zawarł umowę o dobrowolnym wykluczeniu z gier w jakimkolwiek serwisie hazardowym, lub z powodu zarządzania Oprogramowaniem, jego konserwacji lub aktualizacji, i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty wynikłe z dowolnych decyzji pojętych przez Stars Mobile w tym zakresie.

3. KOMPETENCJE

Stars Mobile ma prawo do otwierania, utrzymywania i zamykania kont Użytkowników w Serwisach. Decyzja kierownictwa Stars Mobile w dowolnej materii dotyczącej konta Użytkownika, korzystania z Usług bądź rozstrzygania sporów jest ostateczna i nieodwołalna. Założone przez Użytkownika konto będzie dalej zwane „Kontem Stars”. Konto Stars Użytkownika zapewnia mu dostęp do Serwisów udostępnianych mu na podstawie niniejszej Umowy przez Stars Mobile w zależności od jego położenia geograficznego. Wszelkie odniesienia w niniejszej Umowie do „konta Użytkownika” lub „konta” oznaczają Konto Stars.

4. OŚWIADCZENIA I ZAPEWNIENIA UŻYTKOWNIKA

Przed rozpoczęciem korzystania z Usług oraz na cały okres korzystania z nich Użytkownik oświadcza, zapewnia, zobowiązuje się i zgadza na to, iż:

4.1

Korzystanie z Usług jest dobrowolne, podejmowane według własnego uznania i na własne ryzyko.

4.2

Dostęp do usług telekomunikacyjnych i internetowych, niezbędnych do uzyskania dostępu do Usług i korzystania z nich, jest całkowicie poza kontrolą Stars Mobile i Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek przestoje, spowolnienia, ograniczenia lub inne braki w tym zakresie.

4.3

Użytkownikowi zabrania się korzystania z Usług w jakikolwiek sposób przynoszący jakiekolwiek zyski czy korzyści finansowe lub umożliwiający ich przekaz i odbiór Użytkownikowi lub osobom trzecim (niezależnie od tego, czy występują one w imieniu Użytkownika, czy też nie). Wirtualne Żetony same w sobie nie posiadają żadnej wartości i są nieprzekazywalne i niewymienialne w ramach konta Stars Użytkownika. Wirtualne Żetony jako takie nie posiadają żadnej wartości i nie można ich wymienić na żadną prawdziwą walutę czy nagrodę. W związku z tym zabrania się udzielania sublicencji, wynajmowania, leasingowania, sprzedaży, handlowania, darowania, zapisywania w testamencie oraz stosowania innych sposobów przekazania konta Stars Użytkownika czy dowolnych Wirtualnych Żetonów z nim powiązanych osobom trzecim;

4.4

Użytkownik ma ukończone 18 lat i nie jest aktualnie dobrowolnie wykluczony z jakiegokolwiek innego internetowego lub mobilnego serwisu hazardowego oraz poinformuje Firmę bezzwłocznie, jeśli zdecyduje się na dobrowolne wykluczenie się z jakiegokolwiek serwisu oferującego usługi hazardowe.

5. NIEDOZWOLONE UŻYTKOWANIE

5.1

MODYFIKACJE OPROGRAMOWANIA. Zabrania się Użytkownikowi podejmowania jakichkolwiek prób modyfikacji, dekompilacji, programowania zwrotnego lub dezasemblowania Oprogramowania w jakikolwiek sposób.

5.2

UŻYTEK OSOBISTY. Usługi przeznaczone są wyłącznie do osobistego użytku i rozrywki, a nie do generowania zysków czy przynoszenia korzyści finansowych, i nie powinny być w żaden sposób wykorzystywane w takim celu. Użytkownik zobowiązany jest do dostarczenia Firmie pełnych i prawdziwych informacji oraz danych, a także do uaktualniania takich danych w przypadku zaistnienia jakichkolwiek zmian.

5.3

ZMOWA. Zmowa pomiędzy Użytkownikami polegająca na zdradzaniu sobie nawzajem wartości swoich zakrytych kart w grach pokerowych lub realizowana dowolnymi innymi sposobami jest surowo zabroniona. Stars Mobile zastrzega sobie, obok innych środków, prawo do ograniczania Użytkownikom możliwości zasiadania i/lub grania przy określonym stole lub w określonym turnieju, w tym do zablokowania wybranym Użytkownikom możliwości gry przy tym samym stole lub w tym samym turnieju. Ponadto Stars Mobile zastrzega sobie prawo do uznania dowolnej zmowy między graczami (w tym Użytkownikami) lub jakiejkolwiek próby działania w zmowie za istotne naruszenie postanowień niniejszej Umowy, uprawniające Firmę do zamknięcia konta Użytkownika, gdyby podejmował on takie działania lub próby ich wykonania – bez względu na wynik takiej próby.

5.4

ZEWNĘTRZNE NARZĘDZIA WSPOMAGAJĄCE GRACZA. Stars Mobile zabrania korzystania z zewnętrznych narzędzi wspomagających gracza (external player assistance tools, dalej „Narzędzia EPA”), które zostały zaprojektowane tak, by dawać graczowi „nieuczciwą przewagę” nad przeciwnikami. Stars Mobile definiuje „Narzędzia EPA” jako programy komputerowe (inne niż Oprogramowanie), a także systemy nie opierające się na określonym oprogramowaniu (np. strony internetowe, usługi subskrypcji czy materiały fizyczne). Stars Mobile przyjmuje szeroki zakres definicji „nieuczciwej przewagi” w kontekście używania Narzędzi EPA Tools – szczegóły można znaleźć na stronie Zewnętrzne narzędzia i usługi – FAQ. Dla uniknięcia wątpliwości wyjaśnia się, iż zakazane czynności obejmują między innymi uzyskiwanie lub gromadzenie informacji o innych graczach, poza tymi, które Użytkownik zdobył poprzez własne obserwacje dokonane podczas gry, a także pomoc, rady lub wskazówki dotyczące rozgrywki, uzyskiwane na bieżąco podczas gry i wykraczające poza zakres podstawowy.

5.5

AUTOMATYCZNI GRACZE (BOTY). Korzystanie ze sztucznej inteligencji, w tym m.in. „robotów”, w powiązaniu z Usługami jest surowo zabronione. Wszystkie zagrania i działania Użytkownika w ramach korzystania z Usług muszą być dokonywane przez gracza osobiście poprzez interfejs użytkownika dostępny podczas używania Oprogramowania i bez pomocy jakiejkolwiek formy sztucznej inteligencji.

5.6

Użytkownik wyraża zgodę na podjęcie przez Stars Mobile czynności mających na celu wykrycie zakazanych Narzędzi EPA i uniemożliwienie korzystania z nich. Czynności te mogą obejmować m.in. badanie programów działających równolegle z Oprogramowaniem Stars Mobile na komputerze Użytkownika. Użytkownik oświadcza, że nie będzie podejmować prób ominięcia, zakłócenia lub zablokowania takich czynności, w tym m.in. nie będzie korzystać z zewnętrznego oprogramowania powodującego ich omijanie, zakłócanie lub blokowanie.

5.7

CHIP-DUMPING (PRZEKAZYWANIE ŻETONÓW). Chip-dumping (przekazywanie żetonów) ma miejsce wtedy, gdy Użytkownik celowo przegrywa rozdanie pokerowe, by w ten sposób przekazać swoje Wirtualne Żetony innemu Użytkownikowi. Dowolny Użytkownik, który zastosuje chip-dumping lub podejmie próbę przekazania w ten sposób żetonów innemu Użytkownikowi podczas gry lub uzyskania żetonów od innego Użytkownika, może zostać na stałe wykluczony i stracić możliwość korzystania z Usług, a jego konto Stars może zostać bezzwłocznie zamknięte. W takich okolicznościach Stars Mobile nie ma obowiązku zwrócić ani przekazać Użytkownikowi jakichkolwiek Wirtualnych Żetonów, które znajdują się w danym momencie na jego koncie Stars.

5.8

NIEUCZCIWE DZIAŁANIA. W przypadku gdy Stars Mobile uzna, iż w trakcie korzystania z Usług Użytkownik działał lub podjął próbę działania w sposób nielegalny, nieuczciwy, bezprawny lub niestosowny, w tym m.in. poprzez podejmowanie czynności wymienionych w punkcie 5 lub jakiekolwiek inne manipulowanie grą, lub też dokonywanie nielegalnych płatności, w tym m.in. korzystanie z kradzionej karty kredytowej, celowe obciążanie zwrotne konta lub pranie brudnych pieniędzy, Stars Mobile ma prawo do podjęcia takich działań, jakie uzna za właściwe, w tym m.in. do:

 1. bezzwłocznego zablokowania dostępu Użytkownika do Usług;
 2. zamknięcia konta Użytkownika w Stars Mobile;
 3. konfiskaty wszystkich Wirtualnych Żetonów z konta takiego Użytkownika;
 4. podjęcia postępowania prawnego przeciwko takiemu Użytkownikowi.

6. OBRAŹLIWE WYPOWIEDZI LUB TREŚCI

Użytkownikowi zakazuje się podczas korzystania z Usług zamieszczania jakichkolwiek niezgodnych z prawem, nieprzyzwoitych, rasistowskich, obscenicznych, oszczerczych, obraźliwych treści, pogróżek lub innych materiałów, których publikacja może się wiązać z naruszeniem przepisów prawa lub które powszechnie uważane są za obraźliwe, za pośrednictwem funkcji rozmów, w awatarze lub w korespondencji skierowanej do personelu Firmy.

7. NARUSZENIE PRZEPISÓW

7.1

Bez uszczerbku dla wszelkich innych praw, w przypadku naruszenia przez Użytkownika w całości lub części postanowień niniejszej Umowy, Stars Mobile lub dowolna inna firma z Grupy, która świadczy usługi Użytkownikowi, zastrzega sobie prawo do podjęcia takich czynności, jakie uzna za stosowne, w tym wypowiedzenia niniejszej Umowy lub dowolnej innej umowy zawartej z Użytkownikiem, bezzwłocznego zablokowania dostępu do Usług lub do jakichkolwiek innych usług oferowanych przez Grupę, zamknięcia konta Użytkownika w Serwisach lub w jakichkolwiek innych serwisach prowadzonych przez Grupę, konfiskaty wszystkich Wirtualnych Żetonów z konta Użytkownika w Serwisach lub w jakimkolwiek innym serwisie prowadzonym przez Grupę i/lub do podjęcia postępowania prawnego przeciwko takiemu Użytkownikowi.

7.2

Użytkownik zobowiązuje się zwolnić Stars Mobile, Grupę firm, wspólników, dyrektorów i pracowników firmy z zadośćuczynienia jakimkolwiek roszczeniom i żądaniom oraz z odpowiedzialności za zobowiązania, szkody, straty, koszty i wydatki, w tym koszty obsługi prawnej i wszelkie inne opłaty, niezależnie od przyczyn ich zaistnienia, które mogą być skutkiem:

 1. naruszenia przez Użytkownika całości lub części postanowień niniejszej Umowy;
 2. naruszenia przez Użytkownika jakichkolwiek przepisów prawa lub praw osób trzecich;
 3. korzystania z Usług przez Użytkownika lub przez dowolną inną osobę uzyskującą dostęp do Usług za pośrednictwem jego Identyfikatorów Logowania (zgodnie z zamieszczoną poniżej definicją) za jego zgodą lub bez niej.

8. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

8.1

W żadnym przypadku, nawet w razie zaniedbania, Stars Mobile ani żaden inny członek Grupy nie ponosi odpowiedzialności za żadne szczególne, przypadkowe, bezpośrednie, pośrednie ani wtórne szkody (w tym m.in. szkody w postaci utraty korzyści, zakłócenia działalności, utraty informacji handlowych lub innych strat finansowych) wynikające z korzystania (lub niewłaściwego korzystania) z Usług, nawet jeśli firma Stars Mobile dysponowała wcześniej wiedzą o możliwości wystąpienia takich szkód.

8.2

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności Stars Mobile lub Grupy za: (a) śmierć lub uszkodzenie ciała wynikające z zaniedbania; (b) oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd.

9. BEZPIECZEŃSTWO I KONTO UŻYTKOWNIKA

9.1

Każdy Użytkownik posiada dostęp do swojego konta Stars za pośrednictwem kombinacji niepowtarzalnego pseudonimu (zwanego dalej „Pseudonimem Stars”), niepowtarzalnego i tajnego hasła (zwanego dalej „Hasłem”) oraz – opcjonalnie – innej numerycznej metody uwierzytelniania, którą wybrać może sam Użytkownik (Pseudonim Stars, Hasło i inny sposób uwierzytelniania zwane dalej będą łącznie „Identyfikatorami Logowania”). Użytkownik jest zobowiązany wybrać swój Pseudonim Stars i Hasło zgodnie z odpowiednimi zasadami.

9.2

Użytkownik przyjmuje wyłączną odpowiedzialność za korzystanie z Usług za pośrednictwem jego Identyfikatorów Logowania, których nie wolno mu nikomu ujawniać. Użytkownikowi nie wolno również zezwalać innym osobom na korzystanie z Usług za pośrednictwem jego konta Stars.

9.3

Użytkownik jest zobowiązany do zachowania swoich Identyfikatorów Logowania zawsze w utajnieniu oraz do pojęcia wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed ujawnieniem. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie przypadki korzystania z jego Identyfikatorów Logowania przez nieupoważnione osoby, a użycie ich zawsze traktowane będzie jako korzystanie z konta przez samego Użytkownika. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność z tego tytułu.

9.4

Użytkownikowi wolno posiadać tylko jedno konto Stars w Stars Mobile i wyłącznie poprzez to konto może on korzystać z oferowanych Usług. Zakładanie przez Użytkownika kolejnych kont w Stars Mobile jest zabronione. W przypadku, gdy Stars Mobile dowie się o założonych przez Użytkownika dodatkowych kontach, może je zamknąć bez uprzedzenia i skonfiskować przechowywane na nich Wirtualne Żetony.

9.5

Użytkownik nie może stawiać za pośrednictwem Usług kwot (w Wirtualnych Żetonach) wyższych, niż wynosi suma Wirtualnych Żetonów na jego koncie Stars.

9.6

Użytkownik jest bezwzględnie zobowiązany do zapłaty wszelkich kwot należnych Stars Mobile. Użytkownik zobowiązuje się nie dokonywać żadnych obciążeń zwrotnych i/lub nie odrzucać ani nie anulować jakiejkolwiek płatności dokonanej przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Usług. Użytkownik jest zobowiązany zwrócić Stars Mobile wszelkie kwoty należne z tytułu zaistnienia obciążeń zwrotnych, odrzucenia lub anulowania dokonanych przez Użytkownika płatności oraz pokryć straty poniesione z tego tytułu przez Stars Mobile.

9.7

Stars Mobile zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wypłacalności i tożsamości Użytkownika za pośrednictwem zewnętrznych agencji lub serwisów kredytowych, wykorzystując dane przekazane przez Użytkownika podczas rejestracji w Usługach zgodnie z Zasadami ochrony prywatności. Zewnętrzne agencje i serwisy kredytowe mogą zachować zapis tych informacji, ale nie wykorzystają ich w żadnym innym celu.

9.8

Stars Mobile zastrzega sobie prawo do korzystania z zewnętrznych systemów obsługi elektronicznych płatności oraz usług instytucji finansowych do obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika i na jego rzecz w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług.

9.9

Jeśli ma zastosowanie VAT, GST lub dowolny inny podatek od usług, zwany dalej „Podatkiem od Sprzedaży”, Firma traktuje swój przychód jako zawierający wszystkie Podatki od Sprzedaży. Firma odpowiada za ten podatek i uiszcza go (w odnośnych przypadkach) w imieniu klientów, więc nie są oni zobowiązani do podejmowania dalszych kroków w tym zakresie.

10. ZEWNĘTRZNE OPROGRAMOWANIE

10.1

Oprogramowanie zawiera (jako komponent) aplikacje stron trzecich, w tym program opracowany przez OpenSSL Project do użytku w OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/); oprogramowanie kryptograficzne napisane przez Erica Younga; program ungif napisany przez Erica S. Raymonda; program PSTCollectionView napisany przez Petera Steinbergera i oprogramowanie do czcionek zastrzeżone na rzecz licencjodawcy lub jego dostawców i podlegające prawom autorskim Stanów Zjednoczonych oraz innych jurysdykcji („Licencjonowane Oprogramowanie”).

10.2

Korzystanie przez Użytkownika z Licencjonowanego Oprogramowania podlega wszystkim warunkom i postanowieniom niniejszej Umowy.

10.3

Licencjonowanego Oprogramowania nie wolno zmieniać, modyfikować ani wydzielać z Oprogramowania.

10.4

Użytkownik ograniczony jest do „użytkowania wewnętrznego” Licencjonowanego Oprogramowania, co oznacza korzystanie z niego wyłącznie w ramach zwykłych działań Użytkownika na wewnętrzny użytek firmy lub osobisty, a nie do dalszej odsprzedaży, udzielania sublicencji lub dystrybucji. „Zwykłe działania na wewnętrzny użytek firmy” oznaczają (dla Użytkownika, który jest podmiotem) wykorzystanie Licencjonowanego Oprogramowania przez takiego Użytkownika, jego pracowników lub upoważnionych przedstawicieli w normalnej, zwykłej wewnętrznej działalności biznesowej. „Zwykłe działania na użytek osobisty” oznaczają (dla Użytkownika, który jest osobą fizyczną) wykorzystanie Licencjonowanego Oprogramowania przez takiego Użytkownika lub jego domownika na wewnętrzne, osobiste potrzeby. Wszyscy tacy pracownicy, przedstawiciele i domownicy powinni zostać zapoznani przez Użytkownika z warunkami i postanowieniami niniejszej Umowy.

10.5

Wszystkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w ramach Licencjonowanego Oprogramowania, są zastrzeżone.

10.6

Oprogramowanie OpenSSL Toolkit, ungif, PSTCollectionView i kryptograficzne zostało dostarczone przez OpenSSL Project, Erica S. Raymonda, Petera Steinbergera i Erica Younga jako gotowy produkt (w stanie „as is”) i jakiekolwiek wyrażone lub domniemane gwarancje, w tym m.in. domniemane gwarancje użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, są wykluczone. W żadnym przypadku OpenSSL Project, Eric Young, Eric S. Raymond, Peter Steinberger ani ich współpracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe, specjalne, przykładowe lub wynikowe szkody (w tym m.in. nabywanie towarów lub usług zastępczych; utratę możliwości użytkowania danych lub zysków bądź zakłócenie działalności) niezależnie od przyczyny i zasady odpowiedzialności, czy to wynikającej z umowy, czy z całkowitej odpowiedzialności, czy z czynu niedozwolonego (np. zaniedbania), powstałe w dowolny sposób w związku z korzystaniem z OpenSSL Toolkit, programu ungif, PSTCollectionView oraz oprogramowania kryptograficznego, nawet jeśli zostali oni powiadomieni o możliwości wystąpienia takich szkód.

11. SPORY

Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie historycznych zapisów każdej Gry na Wirtualne Pieniądze na serwerach Stars Mobile. W przypadku jakiejkolwiek rozbieżności pomiędzy układem kart wyświetlonym na komputerze Użytkownika a zapisem gry na serwerze Stars Mobile wiążący jest ten ostatni. Użytkownik zgadza się, że narzędzia „Instant Hand History” (Natychmiastowa Historia Rozdań) oraz „Hand Replayer” (Powtórka Rozdań) w Oprogramowaniu nie stanowią oficjalnego zapisu przebiegu rozdania.

12. POPRAWKI

Stars Mobile może sporadycznie aktualizować lub modyfikować warunki niniejszej Umowy w całości lub częściowo. Firma poinformuje Użytkowników o istotnych zmianach w niniejszej Umowie za pośrednictwem Serwisów lub inną drogą przed ich wejściem w życie, a Użytkownicy będą zobowiązani do wyraźnego zaakceptowania takich zmian, by móc nadal korzystać z Usług, a modyfikacje te wejdą w życie od razu po wyrażeniu zgody przez Użytkowników. Zachęca się Użytkowników do regularnego odwiedzania stron Serwisów w celu sprawdzenia, czy postanowienia danej wersji Umowy dalej pozostają w mocy. Dalsze użytkowanie Serwisów przez Użytkownika jest równoznaczne z jego zgodą na ewentualne zmiany w Umowie.

13. PRAWO WŁAŚCIWE

Niniejsza Umowa i wszelkie kwestie z nią związane podlegają przepisom prawa obowiązującym na Wyspie Man i zgodnie z nimi winny być interpretowane. Użytkownik nieodwołalnie wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów Wyspy Man w przypadku jakichkolwiek roszczeń, sporów lub rozbieżności w odniesieniu do niniejszej Umowy lub jakichkolwiek spraw z nią związanych i nieodwołalnie zrzeka się prawa do wniesienia sprzeciwu wobec jakiegokolwiek postępowania wszczętego przed tymi sądami oraz do twierdzenia, że sprawa została skierowana do niewłaściwego organu lub że wyżej wymienione sądy nie powinny jej rozstrzygać. Żadne z postanowień niniejszego punktu nie ogranicza prawa Stars Mobile do wszczęcia postępowania przeciwko Użytkownikowi w innym sądzie odpowiedniej jurysdykcji, a wszczęcie takiego postępowania w poszczególnych jurysdykcjach nie wyklucza wszczęcia postępowania w innych jurysdykcjach – równolegle lub nie – w zakresie dozwolonym przez przepisy prawne w nich obowiązujące. Te postanowienia obowiązują bez uszczerbku dla praw przysługujących Użytkownikowi jako klientowi w świetle bezwzględnie wiążących przepisów Unii Europejskiej lub praw zastępczych.

14. KLAUZULA SALWATORYJNA

W przypadku jeśli którekolwiek z postanowień niniejszej Umowy jest lub okaże się niezgodne z przepisami prawa, nieważne lub niewykonalne w jakiejkolwiek jurysdykcji, ważność lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszej Umowy w danej jurysdykcji bądź ważność lub wykonalność danego postanowienia lub wszelkich innych postanowień niniejszej Umowy w innych jurysdykcjach pozostają nienaruszone.

15. CESJA

Stars Mobile zastrzega sobie prawo do przeniesienia całości lub części praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy w dowolnym momencie i bez powiadomienia. Użytkownik nie może dokonać przeniesienia swoich praw lub obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.

16. POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

16.1

Żadne zrzeczenie się przez Stars Mobile roszczeń z tytułu naruszenia postanowień niniejszej Umowy (w tym również zaniechanie przez Stars Mobile żądania ścisłego i rygorystycznego wykonania lub przestrzegania któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy) nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się roszczeń z tytułu ewentualnego kolejnego naruszenia takiego postanowienia lub innych postanowień niniejszej Umowy.

16.2

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie przyznaje żadnych praw osobom trzecim ani innych świadczeń na rzecz osób trzecich nie będących stronami niniejszej Umowy, z wyjątkiem firm wchodzących w skład Grupy.

16.3

Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie skutkuje – ani nie powinno być tak interpretowane – ustanowieniem pomiędzy Firmą a Użytkownikiem spółki osobowej, stosunku pośrednictwa, trustu, stosunku powiernictwa ani też joint venture.

16.4

Niniejsza Umowa zawiera całość ustaleń pomiędzy firmą a Użytkownikiem dotyczących Usług i zastępuje wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia i ustalenia pomiędzy Firmą a Użytkownikiem.

16.5

Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia pełnych i prawdziwych danych w ramach wszelkich informacji wymaganych przez Stars Mobile w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług – zawsze zgodnie z warunkami określonymi w Zasadach ochrony prywatności.

16.6

W przypadku rozbieżności pomiędzy tłumaczeniami niniejszej Umowy a jej oryginalną, angielską wersją wiążąca jest ta ostatnia.

Copyright © 2019 Rational Intellectual Holdings Limited. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W odniesieniu do OpenSSL Toolkit:
Copyright © 1998-2011 The OpenSSL Project. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Copyright © 1995-1998 Eric Young. Wszystkie prawa zastrzeżone.

W odniesieniu do oprogramowania PSTCollectionView:
Copyright (c) 2012-2013 Peter Steinberger 

W odniesieniu do oprogramowania ungif:
dystrybucja GIFLIB – Copyright (c) 1997 Eric S. Raymond.

Ze Stars Mobile można kontaktować się za pośrednictwem działu obsługi klienta.

Wersja nr 14.9 umowy licencyjnej użytkownika oprogramowania Stars Mobile.

Obowiązuje od kwietnia 2019 r.